Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Algemene voorwaarden

Silverlinde Opleidingen & Cursussen

NRTO
Silverlinde Opleidingen hecht veel belang aan kwaliteit en professionaliteit van hun opleidingen en cursussen en heeft het keurmerk van de NRTO behaald, de branchevereniging voor private opleiders in Nederland.
Silverlinde onderschrijft daarmee de Gedragscode van de NRTO en de Algemene Voorwaarden van de NRTO.

Silverlinde veterinaire praktijk

Voor de Silverlinde veterinaire praktijk gelden de onderstaande algemene voorwaarden:

Artikel 1
Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diertherapeut: de diertherapeut of dierenarts die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en /of overige diergeneeskundige adviezen geeft en – diensten verricht;
Dierenarts: degene die krachtens de wet op het wetenschappelijk onderwijs (stb 1985, 562), de hoedanigheid van dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten, die lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is.
Dierenpraktijk: De diertherapeut(en) en/of dierenarts, als hier boven gedefinieerd alsmede de praktijk die de diertherapeut(en) en/of dierenarts met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder beschreven maar niet uitsluitend diertherapeuten, assistentes e.d. al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en), in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;
Diercliënt: dier dat voor advies of behandeling door de cliënt aan de dierenpraktijk wordt aangeboden;
Cliënt: eigenaar of bezitter/aanbieder van een dier aan wie door de dierenpraktijk advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Adviesgesprek: een gesprek van de dierenpraktijk met de cliënt waarbij de diercliënt tevens aanwezig is resulterend in een behandelingsadvies ten behoeve van de diercliënt. Het advies is gebaseerd op de door de cliënt verstrekte informatie en eigen waarneming en/of onderzoek van de dierenpraktijk;
Behandeling: het doen van onderzoeken, het verstrekken en/of toedienen van homeopathische geneesmiddelen en/of andere natuurproducten alsmede het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen ten behoeve van een cliënt dan wel de diercliënt in een consult;
Behandelingsovereenkomst: een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de cliënt om een advies en/of behandeling verzoekt en de dierenpraktijk dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de dierenpraktijk om een behandeling te starten waarbij de cliënt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren.
Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk van de dierenpraktijk wordt uitgeoefend. (De dierenpraktijk kan het advies ook op het bezoekadres van de diercliënt geven, dan is het praktijkadres het adres waar de dierenpraktijk voor afspraken te bereiken is).

Artikel 2
Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en alle overeenkomsten tot behandeling met complementaire of natuurgeneeswijzen voor dieren, diensten en/of levering van zaken door dierenpraktijk Silverlinde, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen.
2. Overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor de bij die overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst wederom schriftelijk worden bevestigd.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de dierenpraktijk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
6. De dierenpraktijk en cliënt zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
7. De dierenpraktijk geeft advies aan de cliënt op (of vanuit) het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld

Artikel 3
Overeenkomst tot behandeling

1. Een overeenkomst tot behandeling komt tot stand en wordt rechtsgeldig zodra de aanbieding van de diercliënt voor behandeling aan de dierenpraktijk door de cliënt wordt gevolgd door een acceptatie voor behandeling door de dierenpraktijk. De aanbieding van de diercliënt kan mondeling, telefonisch en/of fysiek geschieden.
2. Van acceptatie is sprake zodra de dierenpraktijk aanvang neemt met het adviesgesprek of de behandeling dan wel een datum en/of tijdstip voor het adviesgesprek of de behandeling heeft bepaald, dan wel een toezegging heeft gedaan om het adviesgesprek of de behandeling op een nog nader te overeen te komen tijdstip te zullen uitvoeren.
3. Er is eveneens sprake van een rechtsgeldige en bindende overeenkomst zodra de cliënt verzocht heeft om de levering van zaken of diensten anders dan een adviesgesprek of behandeling en de dierenpraktijk heeft toegezegd aan dit verzoek van de cliënt te zullen (gaan) voldoen.
4. Indien de aanbieder van een diercliënt niet beschikt over een schriftelijke volmacht van de cliënt, is hij gehouden de verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen ingeval de cliënt de volmacht betwist.
5. Bevoegd tot de acceptatie van overeenkomsten zijn uitsluitend de dierenpraktijk en de schriftelijk door hem aangewezen personen.
6. De dierenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een behandelingsovereenkomst ten aanzien van een aangeboden diercliënt en/of de levering van bepaalde zaken en/of diensten te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen indien de dierenpraktijk van mening is dat behandeling van de diercliënt geen, althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft dan wel indien de dierenpraktijk van mening is dat verdere behandeling niet in het belang van de diercliënt is.
7. De dierenpraktijk heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die de dierenpraktijk heeft moeten maken p, de aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening te brengen.
8. De behandelingsovereenkomst verplicht de dierenpraktijk uitsluitend tot het leveren van een adviesgesprek en/of behandeling met inachtneming van alle betrokken belangen. De dierenpraktijk is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.
9. Op uitdrukkelijke wens van de cliënt wordt het adviesgesprek en/of de behandeling voortijdig beëindigd, mits de cliënt hierover tevoren met de dierenpraktijk overleg heeft gepleegd. In dit overleg licht de dierenpraktijk de cliënt in over de mogelijke gevolgen van deze beëindiging.
10. De dierenpraktijk kan eenzijdig de (voortzetting van) behandelingsovereenkomst annuleren indien:
a. het vertrouwen tussen de dierenpraktijk en de cliënt op zo ernstige wijze is verstoord de dat de dierenpraktijk geen werkbare situatie meer aanwezig acht;
b. de dierenpraktijk van mening is dat een (voortzetting van de) behandeling van haar redelijkerwijs niet verlangd kan worden omdat er geen redelijke kans meer is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
c. de cliënt zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. De cliënt blijft verplicht de tot dan toe gemaakte behandelingskosten te voldoen.
15. De dierenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst gebruik te maken van derden.

Artikel 4
Verhindering

1. Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn (of de dierenpraktijk niet kan ontvangen) dient hij de dierenpraktijk hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
2. Wijziging of annulering van een opdracht om welke redenen dan ook, behoeft instemming van betreffende dierenpraktijk.
3. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de dierenpraktijk geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de dierenpraktijk gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.
4. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5
Tariefstelling, honoraria en betaling

1. De dierenpraktijk stelt in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld
2. Betaling van de nota van de dierenpraktijk kan contant of per PIN geschieden, direct na de verrichting tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante of PIN betalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.
3. Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking zijdens de wederpartij is nimmer toegestaan. Van dat recht wordt uitdrukkelijk afstand gedaan.
4. Cliënt is automatisch in verzuim bij het verstrijken van de betalingstermijn zonder sommatie of in gebrekenstelling.
5. Wanneer de rekening na vorenvermelde betalingstermijn nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de cliënt de dierenpraktijk een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de dan geldende wettelijke rente.
6. In geval van buitengerechtelijke invordering is cliënt naast de hoofdsom en de rente de gebruikelijke incassokosten verschuldigd.
7. In geval van gerechtelijke invordering, waaronder een faillissementsaanvrage, blijft de wederpartij naast de gerechtelijke kosten, waaronder mede inbegrepen de advocaatkosten, tevens rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

Artikel 6
Verzuim en incasso

1. Indien binnen veertien dagen na de factuurdatum geen betaling is ontvangen door de dierenpraktijk is de cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is in dit geval naast het verschuldigde bedrag gehouden de wettelijke rente per maand te voldoen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Daarnaast is cliënt een bedrag van € 7,50 administratiekosten per aanmaning verschuldigd. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van de dierenpraktijk op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
2. Indien de cliënt ondanks aanmaningen niet tot betaling overgaat van het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente en administratiekosten, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte eveneens voor rekening van de cliënt. In ieder geval is de cliënt incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de cliënt.

Artikel 7
Aansprakelijkheid

1. De dierenpraktijk wijst elke aansprakelijkheid vanwege een mogelijke wanprestatie van de hand, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld, en/of nalatigheid van de kant van de dierenpraktijk. Van opzet of grove schuld is pas sprake indien cliënt dit aannemelijk heeft weten te maken.
2. Indien de dierenpraktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de dierenpraktijk in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij de dierenpraktijk ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek van de Cliënt kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

Artikel 8
Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van door de dierenpraktijk te leveren za(a)k(en) gaan over op cliënt op het moment van aflevering van de zaken bij cliënt danwel op het moment van afhalen van de za(a)k(en) door cliënt of door cliënt aangewezen derde(n).

Artikel 9
Levering en levertijd

1. Levering van bestelde goederen geschiedt door het afhalen van die goederen aan het door de dierenpraktijk opgegeven afhaaladres, tenzij anders overeengekomen. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van cliënt. Indien cliënt niet bereid is of in staat is de zaak/zaken in ontvangst te (doen) nemen, kan de dierenpraktijk de zaak als geleverd beschouwen en deze conserveren, opslaan en verzekeren gedurende een redelijk termijn voor rekening en risico van de wederpartij.
2. Levering/toezending geschiedt altijd onder doorberekening van de te maken verzendkosten. Levering geschiedt alleen franco indien en voor zover door de dierenpraktijk wordt besloten.
3. De leveringstermijn wordt door de dierenpraktijk steeds bij benadering opgegeven en is niet bindend. Overschrijding van de leveringstermijn brengt de dierenpraktijk niet in verzuim als bedoeld in artikel 83 van het Boek 6 BW.
4. Indien de door de dierenpraktijk geleverde goederen door Afnemer worden geretourneerd in verband met een door cliënt onjuist gedane bestelling, is de dierenpraktijk gerechtigd de kosten voor verzending en retournering aan cliënt door te berekenen
5. De dierenpraktijk is gerechtigd het bedrag van de bestelling vooraf te laten voldoen alvorens uit te gaan tot levering.

Artikel 10
Overmacht

1. De dierenpraktijk en de cliënt zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop de dierenpraktijk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de dierenpraktijk niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. De dierenpraktijk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de dierenpraktijk zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzover de dierenpraktijk ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de dierenpraktijk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk bij de cliënt in rekening te brengen. De cliënt is gehouden deze rekening te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11
Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de dierenpraktijk gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de dierenpraktijk zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de dierenpraktijk niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12
Eigendom

1. De dierenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de behandelde Patiënt. De dierenpraktijk zal deze bescheiden gedurende vijf jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

Artikel 13
Klachtenregeling

1. Cliënt is verplicht om door de dierenpraktijk te verrichten adviesgesprek, behandeling, te leveren zaken en/of andere uit de behandelingsovereenkomst voortvloeiende diensten onverwijld na ontvangst of na uitvoering te controleren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden.
2. Klachten over de onder lid 1 van dit artikel genoemde door de dierenpraktijk verrichte handelingen dient cliënt binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of de onvolkomenheid aan de cliënt kenbaar is geworden of had kunnen worden mondeling aan de dierenpraktijk kenbaar te maken en vervolgens uiterlijk binnen 7 dagen nadat cliënt zijn klacht mondeling kenbaar heeft gemaakt te worden gevolgd door zijn schriftelijke bevestiging van de klacht. Ingeval van overschrijding van een van deze termijnen vervalt iedere aanspraak tegen de dierenpraktijk betreffende een gebrek of onvolkomenheid.
3. Indien de dierenpraktijk de in lid 3 van dit artikel genoemde klacht gegrond acht heeft de dierenpraktijk te allen tijde het recht en dient hij daartoe door cliënt in de gelegenheid te worden gesteld om:
a. de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;
b. het gebrek of de onvolkomenheid alsnog weg te nemen dan wel een artikel of dienst te leveren zonder dat gebrek of die onvolkomenheid indien zulks redelijkerwijs nog mogelijk is;
c. het door cliënt verschuldigde bedrag te crediteren onder teruggave van het artikel met dat gebrek of die onvolkomenheid;
zulks ter keuze van de dierenpraktijk.

Artikel 14
Geschillenregeling

1. Op alle (behandelings)overeenkomsten tussen de dierenpraktijk en cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de rechtbank, is de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de dierenpraktijk gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van de dierenpraktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.